Statuten

Art. 1. De vereniging draagt de naam: "Wommelgem Atletiek Vereniging", v.z.w. Het gebruik van de afkorting: W.A.V., v.z.w., is eveneens rechtsgeldig.

Art. 2
. De vereniging is gevestigd te 2160 Wommelgem, Fort II Straat 159, bij Lathouwers. De vereniging ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Antwerpen. Alle stukken voorgeschreven door de VZW-wet worden neergelegd in het dossier bijgehouden op de griffie van de bevoegde rechtbank van het voornoemd gerechtelijk arrondissement.

Art. 3. De vereniging is opgericht voor sociale-sportieve en culturele doeleinden, in het bijzonder inzake de bevordering van de atletieksport. Zij mag alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen en helpen realiseren. Zij kan ook, doch slechts op bijkomstige wijze, alle handelsdaden stellen voor zover de opbrengst hiervan uitsluitend ten goede komt aan het maatschappelijk doel waarvoor zij werd opgericht.

Art. 4. De vereniging werd opgericht voor onbepaalde duur.

Art. 5.Het aantal leden is onbeperkt, maar mag niet minder dan drie bedragen. De ondergetekenden zijn de eerste werkende leden. Zij vormen de algemene vergadering en bezitten eveneens de volheid van het lidmaatschap. Alle wettelijke en statutaire bepalingen zijn op hen van toepassing. De vereniging kan ook niet-werkende leden toelaten: steunende leden, ereleden, beschermende leden. De rechten en plichten van al deze categorieën niet-werkende leden zijn vervat in een huishoudelijk reglement.

Art. 6.Als lid kan tot de vereniging toetreden elke natuurlijke of rechtspersoon die door de raad van bestuur wordt aanvaard. Om lid te worden moet men eveneens aan volgende voorwaarde voldoen; zijnde het betalen van het vooropgesteld lidgeld.

Art. 7.De jaarlijkse bijdrage wordt vastgesteld op maximum EUR 500.

Art. 8.Elk lid kan te allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag moet per brief aan de voorzitter van de raad van bestuur ter kennis worden gebracht. Het niet betalen van het vooropgesteld lidgeld wordt eveneens aanvaard als het niet meer lid zijn van de vereniging.

De uitsluiting van een lid kan slechts door de algemene vergadering en met tweederde meerderheid van de aanwezige en/of vertegenwoordigde leden worden uitgesproken. Het lid dat wordt uitgesloten dient per aangetekende brief in kennis te worden gesteld. Uittredende of uitgesloten leden en hun eventuele rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging en kunnen nooit teruggave van gestorte bijdrage en/of gedane inbrengen vorderen.

Art. 9.De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur van tenminste drie leden, die al dan niet lid zijn van de vereniging.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering en zijn te allen tijde door deze afzetbaar. Zij worden benoemd voor onbepaalde duur. In geval een bestuurder ontslag neemt of uitgesloten wordt, wordt hij geacht zijn mandaat te voltooien tot in zijn vervanging door de algemene vergadering is voorzien.

Art. 10.De raad van bestuur kan uit zijn leden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester en elke functie dewelke hij voor de goede werking van de vereniging noodzakelijk acht, benoemen. De raad van bestuur wordt samengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders telkens dit noodzakelijk is.

De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter of indien deze verhinderd is door de oudste der aanwezige bestuurders.

De raad van bestuur kan slechts dan geldig vergaderen wanneer de helft der bestuurders aanwezig en/of vertegenwoordigd is. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of van deze die de vergadering voorzit doorslaggevend. Een bestuurder kan zich echter door een andere bestuurder laten vervangen met dien verstande dat niemand binnen de raad van bestuur over meer dan één schriftelijke volmacht kan beschikken.

Van iedere vergadering worden notulen gemaakt die ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris, of bij ontstentenis van deze door twee andere bestuurders. Deze notulen worden ingeschreven in een daartoe bestemd register en bijgehouden op het secretariaat.

De uittreksels die moeten worden overlegd, moeten om geldig te zijn, worden ondertekend door de voorzitter en door de secretaris of bij ontstentenis door twee andere bestuurders.

Art. 11.De raad van bestuur bestuurt de vereniging en vertegenwoordigt deze bij elke gerechtelijke en buitengerechtelijk handeling.

Zij is bevoegd voor alle zaken en handelingen met uitzondering van de bevoegdheden geheel of gedeeltelijk over te dragen aan één of meerdere leden of zelfs, mits goedkeuring door de algemene vergadering, aan elke derde.

Bij buitengerechtelijke handelingen wordt de vereniging tegenover derden geldig vertegenwoordigd door de gezamenlijke handtekening van de voorzitter en de secretaris, of bij ontstentenis van deze door de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders. De raad van bestuur vaardigt alle reglementen uit die zij nuttig oordeelt voor het goede bestuur van de vereniging.

Art. 12.De algemene vergadering is het hoogste gezagsorgaan van de vereniging. Tot haar bevoegdheden behoren het benoemen en ontslaan van de bestuurders, het goedkeuren van de rekeningen en begroting, het wijzigen van de statuten, het uitsluiten van leden en het vrijwillig ontbinden van de vereniging.

De algemene vergadering is samengesteld uit alle werkende leden van de vereniging en zij moet minimaal uit drie leden bestaan. Zij wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of bij ontstentenis van deze, door de oudste van de aanwezige leden.

Art. 13.De algemene vergadering wordt samengeroepen door de raad van bestuur, of de voorzitter of door twee bestuurders of wanneer één vijfde van de leden hierom verzoekt. Zij kan worden samengeroepen telkens het belang van de vereniging dit vereist.

Zij moet echter minstens eenmaal per jaar worden samengeroepen. De oproepingen moeten om geldig te zijn de plaats, de datum, uur en agenda bevatten en ondertekend zijn door de secretaris of door de voorzitter.

Alle leden moeten worden opgeroepen per gewone brief en dit tenminste 10 kalenderdagen voor de vergadering. De agenda wordt vastgelegd door de raad van bestuur. Elk onderwerp dat ondertekend is door één twintigste van de leden moet op de agenda voorkomen. Onderwerpen die niet op de agenda staan kunnen niet worden behandeld.

 

Art. 14.De algemene vergadering kan haar besluiten geldig nemen, welke haar aantal aanwezigen ook is en dit bij gewone meerderheid van stemmen, tenzij anders voorzien in de wet of de statuten. Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter of de stem van deze die de vergadering op dat ogenblik voorzit.
Tot wijzigen van de statuten kan slechts besloten worden nadat tweederde van de leden aanwezig is en indien van dit aantal tweederde meerderheid wordt bereikt. Zijn geen tweederde van de leden aanwezig, dan dient een tweede vergadering te worden belegd. Deze kan dan geldig besluiten, ongeacht het aantal aanwezigen maar met een tweederde meerderheid.
De te wijzigen artikelen dienen wel gedetailleerd op de oproepingsbrief vermeld te worden. Voor het wijzigen van het doel is vier vijfden meerderheid van stemmen vereist. In geval van vrijwillige ontbinding gelden dezelfde regels als deze hierboven beschreven voor het wijzigen van de statuten.
Indien de algemene vergadering een lid wenst uit te sluiten dan kan zij dit beslissen met een tweederde meerderheid, ongeacht het aantal aanwezigen. Zij moet haar besluit niet motiveren.

Art. 15.Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die worden opgenomen in een daartoe bestemd register en die ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris.
Uittreksels daarvan worden geldig ondertekend door de voorzitter en/of secretaris of bij ontstentenis door twee bestuurders. Leden, evenals derden, die enig rechtmatig belang kunnen laten blijken, hebben het recht om inzage te vragen van deze besluiten.

Art. 16.Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.

Art. 17.De raad van bestuur stelt de rekening en begroting op en legt deze ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering dewelke jaarlijks dient gehouden te worden.

Art. 18.In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering, of bij gebrek daaraan de rechtbank, één of meer vereffenaars. Zij bepaalt eveneens hun bevoegdheid en de vereffeningsvoorwaarden. In geval van ontbinding worden de activa, na aanzuivering van de schulden, overgedragen aan een vereniging waarvan het doel het meest dat van de ontbonden vereniging benadert.

Art. 19.Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk is geregeld, is de wet van 27 juni 1921 zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 toepasselijk, de algemene wettelijke bepalingen, het huishoudelijk reglement en de gebruiken ter zake.